Правила для авторів

Редакція журналу

Геологія та рудоносність України

/ Geology and ore content of Ukraine / Геология и рудоносность Украины

приймає на розгляд статті, які відповідають вимогам фахових видань, вміщують оригінальні матеріали які раніше не були опубліковані та оформлені за наступними правилами:

1. Тексти статей надаються у електронному вигляді:

В форматі Microsoft Word

Шрифт Times New Roman (розмір 11 pt, для таблиць – 6-9 pt) через 1 інтервал.

Поля: ліве, верхнє та нижнє – по 2,5 см, праве – 1,5 см.

2. Рисунки або таблиці (окремими файлами НЕ вбудованими у Word!):

а) фотографії, палеонтологічні таблиці тощо (тобто растрові зображення):

У форматі *.TIFF, роздільна здатність – 300 dpi.

Підписи до них подавати в окремих текстових файлах Microsoft Word

б) графіки, карти, таблиці, діаграми тощо (тобто векторні зображення):

У форматі Adobe Illustrator (*.AI або *.EPS), чи CorelDraw (*.CDR).

Підписи до них подавати в окремих текстових файлах Microsoft Word.

Рисунки та таблиці, які виготовлені у програмах Word та Excel та надіслані в форматі *.JPG, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

3. Матеріали статей українською, англійською або російською мовами оформлюються відповідно до правил міжнародних наукових публікацій. А саме, в тексті повинні бути:

УДК.

ПІБ автора (авторів), назва статті, резюме, ключові слова – трьома мовами: українською, англійською та російською.

Назва та повна юридична адреса організацій, де працюють автори – трьома мовами: українською, англійською та російською.

Всі підписи до графічних матеріалів (разом з умовними позначками) дублюються англійською мовою.

У списку цитованої літератури статті, що написані кирилицею, оформлюються згідно українського національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Наприклад:

Люльєва С.А. Нове біостратиграфічне дослідження чокракських відкладів півдня України / С.А. Люльєва, З.М. Сатановська //Доп. АН України. Сер. геол. – 1991. – № 11. – С. 77-80

Додадково всі посилання мають бути дубльовані латиницею та надані окремим списком. А саме: прізвище та ініціали –

транслітерація; назва статті та назва періодичного видання – англійська мова; місто видання та власна назва видавництва – транслітерація. Наприклад:

Liulieva S.A., Satanovskaya Z.M., 1991. New biostratigraphy research of the Chokrakian deposits of the South of Ukraine, Reports of Academy of Sciences of Ukraine. Series Geology, Vol. 11, pp. 77-80 (in Ukrainian).

Детальні вимоги та правила складання бібліографічного опису дивись на сайті журналу (Том 2, вип.1): http://gocu.com.ua

Статті, написані англійською мовою, повинні бути відредаговані носієм мови перед поданням її до редакції; до неї обов’язково необхідно додати повний український або російський переклад.

4. Текст статті складається з окремих структурних частин. Наприклад: Вступ, Матеріали і методи, Результати та обговорення, Висновки.

5. При першому згадуванні видових, внутрішньовидових і родових латинських назв палеонтологічних решток необхідно вказувати авторів таксонів.

6. На всі ілюстрації повинні бути посилання у тексті, наприклад: (Рис. 1), (Табл. 1).

7. Список літератури складається за алфавітом. У тексті посилання на літературні джерела позначаються у круглих дужках, наприклад: (Петренко, 1995; Петренко, Кирилов, 2001; Петренко та ін., 1960). Якщо праця наводиться без авторів. то у дужках пишеться перше слово, наприклад: (Стратиграфічний..., 1982).

8. Окремим файлом надсилаються: Прізвища та повні імена, електронні адреси, а також контактні телефони всіх авторів статті.

9. Файли, що надсилаються, повинні бути названі за прізвищем автора латинськими літерами, наприклад: petrenko_text.doc, petrenko pіdpisi.rtf, petrenko_ris1.ai, petrenko_tabl_I.tiff тощо.

10. Разом з окремими файлами, що містять текст статті та графіку, бажано також надіслати єдиний файл (у форматі .pdf) з повною версією статті (текст та графічні матеріали).

11. На першій сторінці статті вказати знак авторського права – ©. Наприклад: © В.Л. Петренко, 1915.

Автори відповідають за зміст статей, точність викладених фактів, цитат, бібліографічних посилань, термінів, написання географічних назв, імен та інші відомості.

Статті надсилати за адресою: stefanskyi2016@ukr.net – Вадим Леонідович Стефанський.
Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.