Геологічі памя’тки Криму

V.V. Manyuk


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121507

Анотація


Установлено природні та структурно-тектонічні передумови багатства геологічної спадщини Кримського півострова. Особливості природних ландшафтів Криму, сформованих практично повним набором відомих геологічних процесів, у поєднанні зі сприятливими кліматичними умовами та вдалим географічним розташуванням, ввеликою мірою визначили специфіку історичного розвитку Криму і складне переплетення багатьох цивілізацій і релігій. В історичній послідовності наведено результати вивчення геологічних пам’яток природи, як на території України, так і в Криму зокрема. Оцінено сучасний стан природно-заповідного фонду (ПЗФ) півострова із зазначенням участі в ньому геологічних пам’яток і розподіл їх за типами. Ретельний аналіз об’єктів геологічної спадщини Криму дозволив скласти авторський «Перелік територій та об’єктів, які мають природоохоронний статус і належать до природно-заповідного фонду Криму, а також перспективних об’єктів, геологічна цінність яких очевидна». Зазначено необхідність ретельного вивчення та включення до переліку об’єктів ПЗФ України стратотипових і опорних розрізів, як винятково важливих об’єктів геологічної спадщини, а також як об’єктів, що мають велике історичне значення. Оцінена перспектива створення в Криму перспективних геопарків, запропоновано конкретні території для майбутніх центрів розвитку геотуризму.


Ключові слова


геопарк; геотуризм; геосайт; геологічна пам’ятка природи; стратотип; природно-заповідний фонд

Повний текст:

PDF>PDF-FILE (Russian)

Посилання


Бондарчук В.Г. Геологические памятники Украины. Киев. Общество по распространению политических и научных знаний Украинской ССР. 1961.-80 с.

Bondarchuk V.G. 1961. Geological monuments of Ukraine. Kiev. Society for dissemination of political and scientific knowledge USSR, 80 p.

Геологические памятники Украины. Справочник-путеводитель. Н.Е. Коротенко, А.С. Щирица, А.Я. Каневская и др. Киев: Наук. думка. 1985, 1987. 155 с.

Geological monuments of Ukraine. Guide. N.E. Korotenko, A.S. Shchyrytsya, A.J. Kanevskaya et al. Kiev, Science dumka. 1985, 1987, 155 p.

Геологічні пам’ятки України. Колектив авторів. Укр. та англ. мовами. Т 1-3. Київ. 2009. том ІІІ. 200 с.

Geological monuments (Geosites) of Ukraine. A team of authors, in three volumes. Russ. and Eng. Languages. Kyiv, 2009, vol. III, 200 p.

Леоненко В.Б., Стеценко М.П., Возник Ю.М. Атлас об’єктів природно-заповідного фонду України. Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2003. 72 с.

Leonenko V.B., Stetsenko M.P., Voznyk Y.M. 2003, Atlas of Natural Reserve Land of Ukraine. Kyiv, Publishing and printing center «Kyiv University», 72 p.

Манюк В.В. Геологічні пам’ятки Криму як визначальний компонент навколишнього природного середовища. Дніпропетровськ. Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: матеріали 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 2007.

С. 134-136.

Manyuk V.V. 2007. Geological monuments of the Crimea, as key components of the environment. Dnipropetrovsk, Problems of the nature, sustainable development and technological security regions: Materials of the Fourth International Scientific of Conference, pp. 134-136.

Манюк В.В. Геологічні пам’ятки природи Криму як одна з визначальних складових у створенні національної екологічної мережі України. Глобалізаційні процеси в природо користуванні: матеріали науково-практичної конференції. Алушта. НПЦ «Екологія, наука, техні-ка». 2008. С. 65-66.

Manyuk V.V. 2008. Geological nature monument of Crimea as one of the key components in creating a national ecological network in Ukraine. Globalization processes in nature: Proceedings of the conference. Alushta, NPC «Environment, Science, Technology», pp. 65-66.

Манюк В.В. К вопросу о мониторинге геологического наследия Крыма. Москва. МОИП, VII Научные чтения, посвященные памяти профессора М.В. Муратова. 2010. С. 83-86.

Manyuk V.V. 2010. On the question of monitoring of the geological heritage of the Crimea. Moscow, Moscow Society of Naturalists, VII Scientific Readings dedicated to the memory of Professor M.V. Muratov, pp. 83-86.

Стратиграфический словарь СССР. Под ред. Б.К. Лихарева. Москва, Гос. НТИ лит. по геол. и охр. недр. 1956. 1283 с.

Stratigraphic Dictionary USSR. Ed. B.K. Likharev. Moscow, Gos. STI lit. of Geology. and protect. entrails. 1956 1283 p.

Стратиграфический словарь СССР. Палеоген, неоген, четвертичная система. Ленинград, Недра, 1982. 616 с.

Stratigraphic Dictionary USSR. Paleogene, Neogene, Quaternary system. 1982. Leningrad, Nedra, 616 p.

Уїмблдон В.А.П., Герасименко Н.П., Іщенко А.А. Проблеми охорони геологічної спадщини України. Київ, ДНЦ РНС НАН України. 1999. 129 с.

Wimbledon W.A.P., Gerasimenko N.P., Ishchenko A.A. 1999. Problems of protection of the geological heritage of Ukraine Kyiv. SSC ER of NASU, 129 p.

Юдин В.В. Геологическое строение Крыма на основе актуалистической геодинамики. Приложение к научно-практическому, дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма». Симферополь, Комитет по науке и региональному развитию при Совмине АРК, Крымская АН. 2001. 46 с.

Yudin V.V. 2001. The geological structure of the Crimea on the basis of actualistic geodynamics. Appendix to scientific and practical, discussion-analytical collection «Problems of development of the Crimea». Simferopol, The Committee of Science and Regional Development at the Council of Ministers of Crimea, Crimean Academy of Sciences, 46 p.

Declaration of the Rights of the Memory of the Earth. Digne, France 1991. http://www.progeo.se/digne.html

European Geoparks Network. http://www.europeangeoparks.org

Global Network of National Geopark. http://www.globalgeopark.org

Manyuk V. 2006. Potential objects for creation of a Network National Geoparks in Ukraine. Kyiv, Kamianets-Podil’sky, ProGEO Symposium «Safeguarding our Geological Heritage», pp. 30-32.

Manyuk V. 2008. The problem of creation of a Network National Geoparks in Ukraine. Proceeding 33th International Geological Congress, Norway, Oslo, 6-14 August.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121507


Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.