Аспекти золотоносності кори вивітрювання рудоносних порід родовища Балка Широка

M.S. Коval’chuk, Yu.V. Kroshko, O.Yu. Shestakow


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121505

Анотація


У корі вивітрювання рудоносних порід родовища золота Балка Широка встановлено точки мінералізації і рудопрояви золота. Комплексність аномалій золота і його супутників загалом віддзеркалює асоціацію елементів у кристалічному фундаменті, зокрема, аномалії золота супроводжуються аномаліями срібла, арсену, міді, меншою мірою – свинцю і нікелю. Рудне золото головним чином пов´язане із сульфідами, які доволі легко руйнуються в зоні гіпергенезу. В корі вивітрювання золото, вивільнившись від сульфідів, переходить у міграційноздатні форми та перерозподіляється у профілі кори вивітрювання, утворюючи ореоли вторинного золотого збагачення. Завдяки мобілізованому золоту (яке мігрує, перерозподіляється, концентрується) відбувається багато- стадійний процес природного збагачення кори вивітрювання. 


Ключові слова


золото; родовище золота Балка Широка; кора вивітрювання; вторинні ореоли збагачення

Повний текст:

PDF>PDF-FILE

Посилання


Барабанов В.Ф. Геохимия. Москва, Недра, 1984. – 463 с.

Barabanov V.F. 1984. Geochemistry. Moscow, Nedra, 463 p. (in Russian)

Белоус И.Р., Рокачев С.А., Кирьянов Н.Н., Петько В.Н., Осадченко Н.Л. Зона вторичного обогащения на золоторудном месторождении Балка Широкая (Среднеприднепровский блок Украинского щита). Доп. НАН України. 1999. № 5. С. 125-128.

Belous I.R., Rogachev S.A., Kiryanov N.N., Petko V.N., Osadchenko N.L. 1999. The zone of secondary enrichment of gold Deposit Balka Shyroka (Middle Dniprean Block of the Ukrainian shield). Reports the national Academy of Sciences of Ukraine, vol. №. 5, p. 125-128 (in Russian).

Бобров О.Б., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Поздєєв К.М., Сіворонов А.О. Генетична позиція та масштабність зруденіння родовища Балка Широка в аспекті обговорення деяких принципів генетичної типізації золотих родовищ України. Мінеральні ресурси України. № 3. 2003. С. 4-9.

Bobrov O.B., Lyakhov Y.V., Pawlin M.M., Pozdeev K.M., Sivoronov A.O. 2003. Genetic position and scale of the mineralization of the Deposit Balka Shyroka in the aspect of discussion of certain principles of genetic typing of the gold deposits of Ukraine. Mineral resources of Ukraine, vol. 3, pp. 4-9 (in Ukrainian).

Бобров А.Б., Сиворонов А.А. и др. Новые данные о геологии и условиях образования золоторудного месторождения Балка Широкая. Відомості Академії гірничих наук України. 1997. № 4. С. 86-92.

Bobrov A.B., Sivoronov A.A. etc. 1997. New data on the geology and formation conditions of gold deposits Balka Shyroka. Papers of the Academy of mining Sciences of Ukraine, vol. 4, pp. 86-92

(in Russian).

Голева Г.А. Гидрогеохимия рудных элементов. Москва, Недра, 1977. 216 с.

Goleva G.A. 1977. Hydrogeochemistry of ore elements Moscow, Nedra, 216 p. (in Russian).

Гурский Д.С., Есипчук К.Е., Калинин В.И. и др. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Том 1. Металлические полезные ископаемые, Киев – Львов. Центр Европы. 2005. 785 с.

Gursky D.S., Esipchuk K.E., Kalinin V.S., etc. 2005. Metal and nonmetal minerals of Ukraine. Volume 1. Metallic minerals, Kyiv – Lviv. Center of Europe, 785 p. (in Russian).

Ковальчук М.С. Особливості міграції золота в еволюційно-генетичному ряду залишкових кір вивітрювання і золотоносних розсипів. Геол. журн. 2001. № 2. С. 94 – 102.

Kovalchuk M.S. 2001. Features migration of gold in evolutionary genetics number of residual weathered rock and gold-bearing placers. Geological journal, vol. 2, pp. 94 – 102 (in Ukrainian).

Колотов Б.А., Спасская Т.С., Миначева Л.И., Вагнер Б.Б. Кислый сорбционный барьер для золота в зоне гипергенеза рудных месторождений. Геохимия. 1975. № 12. С. 1898-1900.

Kolotov B.A., Spasskaya T.S., Minacheva L.I., Wagner B.B. 1975. The acid sorption barrier for gold in the hypergenesis zone of ore deposits, Geochemistry, vol. 12, pp. 1898 – 1900 (in Russian).

Перельман А.И. Геохимия элементов в зоне гипергенеза. Москва, Недра, 1972. 288 с. Perel’man A.I. 1972.

Geochemistry of elements in the hypergenesis zone, Moscow, Nedra, 288 p. (in Russian).

Петько В.Н., Корниенко А.И., Кирьянов Н.Н. и др. Литолого-структурный контроль оруденения на месторождении золота Балка Широка. Мінеральні ресурси України, 1998. – № 4. – С. 39-41.

Petko V.N., Kornienko A.I., Kiryanov N.N. etc. 1998. Lithological and structural control ore mineralization in the gold field Balka Shyroka, Mineral resources of Ukraine, vol. 4, pp. 39-41 (in Russian).

Фомин Ю.А. Савченко Л.Т., Демихов Ю.Н. и др. Золо- то-джеспилитовое оруденение Балки Широкая (Среднее Приднепровье). Геол. журн. 1994. – № 3. – С. 84-95.

Fomin Yu.A., Savchenko L.T., Demikhov Yu.N. etc. 1994. Gold-jaspilite mineralization Balka Shyroka (middle Dnieper), Geological journal, vol. 3, pp. 84-95 (in Russian).

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Шибецкий Ю.А. Золото-полиметаллическое рудопроявление Балка Широкая (Среднее Приднепровье). Минерал. журн. 1996. Т. 18, № 1. С. 74-87.

Fomin Yu.A., Demikhov Yu.N., Shibetckiy Y.A. 1996. Goldpolymetallic occurrence of Balka Shyroka (Middle Dnieper. Mineralogical journal, vol. 18, iss. 1, pp. 74-87 (in Russian).

Шестаков О.Ю., Ковальчук М.С. Золото та його елементи-супутники в корі вивітрювання родовища Балка Широка. Пошукова та екологічна геохімія. 2010. № 1. С. 53-63.

Shestakov O.Y., Kovalchuk M.S. 2010. Gold and its satellite elements in the Balka Shyroka weathering crust, Searching and ecological geochemistry, vol. 1, pp. 53-63 (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121505


Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.