Стратиграфічна схема неогенових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита

Yu.V. Vernyhorova


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121510

Анотація


Пропонується нова (деталізована) стратиграфічна схема неогенових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита. Фундаментом для її розробки послугували дані про розподіл на дослідженій території літологічних типів неогенових відкладів та їх детальна біостратиграфічна характеристика. Під час складання цієї стратиграфічної схеми (згідно із Стратиграфічним кодексом України, 2012) проведено переінтерпретацію віку окремих стратиграфічних рівнів, уточнено стратиграфічні обсяги для деяких місцевих стратонів із попередніх схем, переглянуто їх стратиграфічний статус та відредаговано їх назви. Зважаючи на особливості біостратиграфічного розчленування неогенових відкладів Східного Паратетісу у стратиграфічній схемі неогену півдня України запропоновано зберегти ті регіональні стратиграфічні підрозділи – горизонти, які були виділені у стратиграфічній схемі 1995 р. та які характеризуються комплексами молюсків, що мають максимально широке розповсюдження в одновікових фаціях і підпорядковуються регіоярусам (регіопід’ярусам). На підставі єдності літологічних ознак та біостратиграфічних характеристик одновікових неогенових відкладів різних районів Північного Причорномор’я та прилеглої частини УЩ запропоновано нові місцеві стратиграфічні підрозділи (світи, верстви, товщі). За керівними видами різних палеонтологічних груп обґрунтован вік виділених місцевих стратиграфічних підрозділів та проведено їх кореляцію з регіоярусами неогену Східного Паратетісу. За наявністю характерного комплексу органічних решток у складі деяких місцевих стратонів виділено біостратиграфічні підрозділи – «верстви з фауною». 


Ключові слова


світа; верстви; товща; структурно-фаціальна зона; стратиграфія; неоген; Північне Причорномор’я; Український Щит; Східний Паратетіс

Повний текст:

PDF>PDF-FILE

Посилання


Агулов А.П. Литология и условия формирования неогеновых отложений Причерноморской впадины: Автореф. дис. д-ра геол.-минерал. наук. Днепропетровск, 1971, 51 с. Agulov A.P. 1971.

Lithology and conditions of formation of the Neogene deposits of the Nothern Black Sea Region. Dr. geol. and mineral. sci., diss., Dnipropetrovsk, 51 p. (in Russian).

Андреева-Григорович А.С. Распределение цист динофлагеллат в майкопской толще Северного Ставрополья. Палеонтологічний збірник. 1980. № 17. С. 74-79.

Andreyeva-Grigorovich A.S. 1980. Distribution of dinoflagellate cysts in the Maikopian deposits of the North Stavropol. Paleontological collection, vol. 17, pp. 74-79 (in Russian).

Андрєєва-Григорович А.С. Обґрунтування нижньої границі неогенової системи Паратетісу та її кореляція за планктонними мікроорганізмами. Геол. журн. 2004. № 2. С. 53-58.

Andreeva-Grigorovich A.S. 2004. The argument of lower boundary of the Neogene system of the Paratethys and its correlation based on planktonic microorganisms. Geological Journal of National Academy of Sciences of Ukraine, vol. 2, pp. 53-58 (in Ukraine).

Андрєєва-Григорович А.С., Грузман А.Д. Нижня межа неогену Західного (Центрального) та Східного Паратетісу. Палеонтологічний збірник. № 31. 1996. С. 67-66.

Аndreyeva-Grigorovich A.S., Gruzman A.D. 1996. The lower boundary of the Neogene of the Western (Central) and the Eastern Paratethys. Paleontological collection, vol. 31, pp. 67- 66 (in Ukraine).

Андреева-Григорович А.С., Грузман А.Д. Биостратиграфическое обоснование границы палеогена и неогена в Центральном и Восточном Паратетисе. Там же. 1989. № 6. С. 91-95.

Аndreyeva-Grigorovich A.S., Gruzman A.D. 1989. Biostratigraphic substantiation of the Paleogene and the Neogene border in the Central and Eastern Paratethys. Ibid, vol. 6, pp. 91- 95 (in Russian).

Андреева-Григорович А.С., Носовский М.Ф. О стратиграфических аналогах конкского яруса в Центральном Паратетисе. Днепропетровск. Стратиграфия Северного При- черноморья и Крыма. 1976. С. 72-77.

Andreyeva-Grigorovich A.S., Nosovsky M.F. 1976. About stratigraphic equivalents of the Konkian stage in the Central Paratethys. Dnepropetrovsk, The stratigraphy of the Northern Black sea region and the Crimea. pp. 72-77. (in Russian).

Анистратенко О.Ю., Вернигорова Ю.В., Зосимович В.Ю. и др. Новые данные по стратиграфии миоценовых отложений в бассейне р. Грузской Еланчик Восточного Приазовья. Київ, Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2006. С. 168-180.

Anistratenko O.Yu., Vernigorova J.V., Zosimovich V.Yu., Knyazkova I.L., Kovalenko V.A., Lyul’yeva S.A., Strekozov S.N., Chubar Jh.V. 2006. New data on the stratigraphy of the Мiocene deposits in the Gruzskoy Yelanchik basin of the Eastern Azov region. Кyiv,Collection of scientific works of IGS NAS of Ukraine. pp. 168-181 (in Russian).

Баранова Н.М., Геворкьян В.Х. Литофациальные особенности мезокайнозойской толщи и их значение для структурно-фациального районирования юга Украины. Геол. журн. 1970. Т. 30, вып. 4. С. 68-77.

Baranova N.M., Gevorkyan V.H. 1970. Lithofacies features of the Meso-Cenozoic strata and their implications for structuralfacies zoning of the Southern Ukraine. Geological Journal, vol. 30, no. 4. pp. 68-77 (in Russian).

Баранова Н.М., Молявко Г.І., Борисенко С.Т. Третинні відклади південно-східної частини України. Київ, 1960. 152 с.

Baranova N.M., Molyavko G.I., Borisenko S.T. 1960. Tertiary deposits of the south-eastern Ukraine. Kiyv, 152 p. (in Ukraine).

Барг И.М. Пектиниды томаковских слоев и их стратиграфическое значение. Палеонтол. сб. 1968. Вып. 1. С. 67-74.

Barg I.M. 1968. Pektinida from the Tomakovka beds and their stratigraphic significance. Paleontological collection, vol. 1, pp. 67-74 (in Russian).

Барг И.М. Моллюски томаковских слоев Южной Украины: Автореф. дис. канд. геол.-минерал. наук. Днепропетровск, 1969а. 20 с.

Barg I.M. 1969a. Molluscs from the Tomakovka beds of the Southern Ukraine. Dissertation of cand. geol.-mineral. Sciences. Dnepropetrovsk, 20 p. (in Russian).

Барг И.М. Эрвилиевые и фоладовые комплексы в среднемиоценовых отложениях Южной Украины. Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. 1969б. Т. 23, вып. 4. С. 78-83.

Barg I.M. 1969. Ervilia and Pholas complexes in the Middle Miocene deposits of the Southern Ukraine. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Department of Geology. vol. 4, no. 23, pp. 78-83 (in Russian).

Барг И.М. Биостратиграфия верхнего кайнозоя Южной Украины. Днепропетровск, ДГУ, 1993. 196 с.

Barg I.M. 1993. Biostratigraphy of the Upper Cenozoic Southern Ukraine. Dnepropetrovsk, DGU, 196 p. (in Russian).

Барг И.М. К проблеме картирования маячковской свиты Украины. Сучасний стан і задачі розвитку регіональних геологічних досліджень. Київ, 2005. С. 24-27.

Barg I.M. 2005. To the problem of mapping of the Mayachka Formation of the Ukraine. Modern state and problems of regional geological research. Кiyv, pp. 24-27 (in Russian).

Барг И.М. Сводный стратиграфический разрез отложений южного склона Украинского щита. Дніпропетровськ. Матеріали IV наук.-вироб. наради геологів-зйомщиків України. 2007а. С. 212.

Barg I.M. 2007a. The consolidated stratigraphic section of the southern slope of the Ukrainian shield deposits. Dnepropetrovsk, Materials IV scientific-production meeting Geologists of the Ukraine. pp. 212 (in Russian).

Барг І. Томаківські і нагорянські верстви України – найважливіші репери міжрегіональної кореляції міоценових відкладів Східного і Західного Паратетісу. Палеонтол. зб. 2007б. № 39. С. 102-1106.

Barg I. 2007b. The Tomakovka and the Nahoryanska beds of the Ukraine – the most important rappers in interregional correlation of the Miocene deposits of the East and West Paratethys. Paleontological collection, № 39, pp. 102-1106 (in Ukraine).

Барг И.М. О правомочности использования стратиграфических терминов «варненские» и «картвельские» слои в конкском региоярусе Восточного Паратетиса. Київ, Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2008. С. 437-442.

Barg I.M. 2008. Appropriate use of the stratigraphic terms «Varna» and «Kartvel» beds in the Konkian regional stage of the Eastern Parathetys. Кyiv, Proceedings of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukrain. pp. 437-442 (in Russian).

Барг И.М., Иванова Т.А. Палеонтологические особенности томаковских слоев Украины. Київ, Палеонтологічне обгрунтування стратонів фанерозою України. 2001. С. 65-67.

Barg I.M., Ivanova T.A. 2001. Paleontological features of the Tomakovka beds of Ukraine. K., Paleontological substantiation of Stratons of the Phanerozoic of Ukraine, pp. 65-67 (in Russian).

Барг І., Иванова Т., Бондар О., Богданович Є. Стратотип веселянських верств конкського регіоярусу (середній міоцен, Південна Україна). Палеонт. зб. 2005. № 37. С. 105-114.

Barg I., Ivanova T., Bondar O., Bogdanovich E. 2005. The stratotype of the Veselyanka beds of the Konkian regiostage (the middle Miocene, the South of Ukraine). Paleontological collection, vol. 37, pp. 105-114 (in Ukraine).

Барг И.М., Иванова Т.А., Бондарь О.В. и др. К биостратиграфии неогеновых отложений Борисфенского залива Восточного Паратетиса. Геол. журн. 2012. №3. С. 127-137.

Barg I.M., Ivanova T.A., Bondar O.V. and others. 2012. The biostratigraphy of the Neogene deposits of the Borysthenian Gulf of the Eastern Paratethys. Geological Journal of NAS of Ukraine, vol. 3, pp. 127-137 (in Russian).

Барг И.М., Носовский М.Ф. Биостратиграфия миоценовых отложений северо-западного Приазовья. Днепропетровск. Стратиграфия Северного Причерноморья и Крыма. 1980. С. 22-26.

Barg I.M., Nosovskiy M.F. 1980. Biostratigraphy of the Miocene of Northwest of Azov region. Dnepropetrovsk, The stratigraphy of the Northern Black sea region and the Crimea. pp. 22-26 (in Russian).

Барг И.М., Носовский М.Ф. Палеобиогеографическое районирование конкского морского бассейна Северного Причерноморья. Там же. 1987. С. 36-41.

Barg I.M., Nosovskiy M.F. 1987. Paleobiogeographic zoning of the Konkian sea basin of the Northern Black sea region. Ibid, pp. 36-41 (in Russian).

Барг И.М., Носовский М.Ф. О сартаганском этапе развития Южной Украины. Докл. АН Украины. 1993. Т. 328. С. 717-719.

Barg I.M., Nosovskiy M.F. 1993. About the Sartaganian stage of development of the Southern Ukraine. Reports of the Academy of Sciences of Ukraine, vol. 328, pp. 717-719 (in Russian).

Барг И.М., Носовский М.Ф., Пишванова Л.С. О стратиграфическом положении маячковской свиты Южной Украины. Днепропетровск. Геология и рудоносность Юга Украины. 1972. Вып. 5. С. 3-12.

Barg I.M., Nosovskyi M.F., Pishvanova L.S. 1972. About the stratigraphic position the Mayachka formation of the Southern Ukraine. Dnepropetrovsk, Geology and ore content of the South of Ukraine. vol. 5, pp. 3-12 (in Russian).

Барг И.М., Степаняк Ю.Д. Моллюски томаковских слоев Южной Украины. Днепропетровск, Монолит, 2005. 196 с.

Barg I.M., Stepanyak Y.D. 2005. Molluscs from the Tomakovka beds of the Southern Ukraine. Dnepropetrovsk, Monolith, 196 p. (in Russian).

Басс Ю.Б., Дідковський В.Я., Молявко Г.І., Сорочан О.А. Нові дані про поширення чокрацьких відкладів у Причорноморській западині. Геол. журн. 1959. Т. 19, вип. 6. С. 89-91.

Bass Yu.B., Didkovskiy V.J., Molyavko G.I., Sorochan A.A. 1959. New data about distribution of the Chokrakian deposits in the Nothern Black Sea Region. Geological Journal, vol. 19, no. 6, pp. 89-91 (in Ukraine).

Білокрис Л.С. Стратиграфічний поділ сарматських відкладів Борисфенської затоки за фауною молюсків. Доп. АН УРСР. 1962. № 38. С. 1089-1092.

Bilokrys L.S. 1962. Stratigraphic division of the Sarmatian deposits of the Borysphen bay based on molluscs fauna. Reports of the USSR, № 38, pp. 1089-1092 (in Ukraine).

Белокрыс Л.С. К биостратиграфии нижнесарматских отложений Борисфенского залива. Изв. вузов. Сер. Геология и разведка. 1963а. № 2. С. 46-68.

Belokrys L.S. 1963a. Biostratigraphy of the lower Sarmatian deposits of Borysphen Bay. Proceedings of the universities. Series Geology and Exploration, vol. 2, pp. 46-68 (in Russian).

Белокрыс Л.С. Об эволюции сарматских мактрид в Борисфенском заливе. Палеонтол. журн. 1963б. № 1. С.13-34.

Belokrys L.S. 1963b. About the evolution of the Sarmatian’s Maktridаe in the Borysphen Bay. Paleontological Journal, vol. 1, pp.13-34 (in Russian).

Белокрыс Л.С. Стратиграфия и фауна моллюсков сарматских отложений Борисфенского залива: Дис. … канд. ге- ол.-минерал. наук. Кривой Рог, 1963в. 332 с.

Belokrys L.S. 1963c. Stratigraphy and fauna of molluscs of the Sarmatian deposits of Borysthensky Bay. Dissertation of cand. geol.-mineral. Sciences. Krivoy Rog, 332 p. (in Russian).

Белокрыс Л.С. К биостратиграфии среднесарматских отложений Борисфенского залива. Изв. вузов. Сер. Геология и разведка. 1966а. № 11. С. 21-32.

Belokrys L.S. 1966a. Biostratigraphy of the middle Sarmatian deposits of the Borysphen Bay. Proceedings of the universities. Series Geology and Exploration, vol. 11, pp. 21- 32 (in Russian).

Белокрыс Л.С. О тафономических и биостратиграфических особенностях распределения раковин моллюсков в глинистых отложениях сармата Борисфенского залива. Там же. 1966б. № 7. С. 12-20.

Belokrys L.S. 1966b. About taphonomic and biostratigraphic features of distribution of mollucks shells in the Sarmatian clays of the Borysthen Bay. Ibid, № 7, pp. 12-20 (in Russian).

Белокрыс Л.С. К литологии сарматских отложений в Присивашье. Докл. АН СССР. 1969. Т. 186, № 3. С. 647-649.

Belokrys L.S. 1969. Lithology of the Sarmatian deposits in the Prisivashye. Reports of the Academy of Sciences of the USSR, vol.. 186, № 3, pp. 647-649 (in Russian).

Белокрыс Л.С. О главных особенностях палеогидрологического развития внутренних морских бассейнов Европы в сарматское время. Геол. журн. 1976а. Т. 36, вып.4. С. 37-48. Belokrys L.S. 1976a. About the main features of paleohydrology of the internal sea basins of the Europe in the Sarmatian time. Geological Journal, vol. 36, no. 4, pp. 37-48 (in Russian).

Белокрыс Л.С. Сармат юга УССР. Днепропетровск. Стратиграфия Северного Причерноморья и Крыма. 1976б. С. 3-21.

Belokrys L.S. 1976b. The Sarmatian of the South of the USSR. Dnepropetrovsk, Stratigraphy of the Northern Black sea region and the Crimea, pp. 3-21 (in Russian).

Белокрыс Л.С. Основные вопросы детальной стратиграфии средне-верхнемиоценовых отложений юга УССР. Геол. журн. 1980. Т. 40, № 1. С. 112-121.

Belokrys L.S. 1980. The main issues of detailed stratigraphy of the middle-upper Miocene of the South of the USSR. Geological Journal, vol. 40, no. 1. P. 112-121 (in Russian).

Белокрыс Л.С. Мэотические красные водоросли Крыма. Палеонтол. журн. 1981. № 2. С. 117-125.

Belokrys L.S. 1981. Red algae from the Maeotian of the Crimea. Paleontological Journal, vol. 2, pp. 117-125 (in Russian).

Белокрыс Л.С. Палеобиоценологическое изучение плиоценовых моллюсков Эвксинского бассейна. Днепропетровск, Стратиграфия кайнозоя Северного Причерно- морья и Крыма. 1982. С. 3-20.

Belokrys L.S. 1982. The study of paleobiocenoses of the Pliocene molluscs from the Euxine Basin. Dnepr., Stratigraphy of the Northern Black sea region and the Crimea. pp. 3-20 (in Russian).

Белокрыс Л.С. О ведущем критерии регионального стратиграфического расчленения миоценовых отложений Черноморско-Каспийского бассейна. Днепропетровск. Стратиграфия Северного Причерноморья и Крыма. 1987. С. 7-20.

Belokrys L.S. 1987. The leading criterion of regional stratigraphic subdivisions of the Miocene of the Black Sea – the Caspian Sea Basin. Dnepropetrovsk, Stratigraphy of the Northern Black sea region and the Crimea. pp. 7-20 (in Russian).

Белокрыс Л.С., Петрунь В.Ф. О происхождении экзотических валунов в понтических отложениях юга Украины. Изв. вузов. Сер. Геология и разведка. 1961. № 3. С. 126-128.

Belokrys L.S., Petrun V.F. 1961. About the origin of exotic boulders in the Pontian deposits of the Southern Ukraine. Proceedings of the universities. Series Geology and Exploration, vol. 3, pp. 126-128 (in Russian).

Биостратиграфическое обоснование границ в палеогене и неогене Украины. Киев, Наук. думка, 1979. 201 с.

Biostratigraphic substantiation of borders in the Neogene and the Paleogene of the Ukraine. K., Naukova Dumka, 201 p. (in Russian).

Богданович А.К. Стратиграфическое и фациальное распределение фораминифер в миоцене Западного Предкавказья и вопросы их генезиса. Тр. КФВНИИ, Вып. 16. 1965. С. 300-350.

Bogdanovic A.K. 1965. The stratigraphic and facies distribution of foraminifera in the Miocene of the Western Ciscaucasia and questions of their origin. Proceedings KFVNII, vol. 16, pp. 300-350 (in Russian).

Богданович В.В., Барг И.М., Коненкова И.Д. К литологии и стратиграфии надрудной толщи Никопольского марганцеворудного бассейна. Днепропетровск. Стратиграфия Северного Причерноморья и Крыма. 1980. С. 42-51.

Bogdanovich V.V., Barg I.M., Konenkova I.D. 1980. The lithology and stratigraphy of supra-ore strata of the Nikopol manganese ore basin. Dnepropetrovsk, The stratigraphy of the Northern Black sea region and the Crimea. pp. 42-51 (in Russian).

Богданович В.В., Богданович Е.М. Палеогеографическая обстановка и условия образования караганских отложений Никопольского бассейна. Київ, Екосистеми геологічного минулого України. 1995. С. 58-59.

Bogdanovich V.V., Bogdanovich E.M. 1995. Paleogeography and formation conditions of the Karaganian deposits of the Nikopol basin. Kiyv, Ecosystems of the geological past of Ukraine. pp. 58-59 (in Russian).

Бондар О.В. Біостратиграфія меотичних відкладів Південної України за остракодами. Київ, Збірник наукових праць ІГН НАН України. 2008. С. 266-269.

Bondar O.V. 2008. Biostratigraphy of the Meotian deposits of the South of Ukraine based on ostracodes. Proceedings of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukrain. Кyiv, pp. 266-269 (in Ukraine).

Бондар О.В. Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів Південної України за остракодами: Дис. канд. геол. наук. Дніпропетровськ, 2007. 217 с.

Bondar O.V. 2007. Biostratigraphy of the middle-upper Miocene deposits of the South of Ukraine based on ostracodes. Dissertation of Candidate. Geol. Science. Dnepropetrovsk. 217 p. (in Ukraine).

Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. Киев, Наук. думка, 1982. 208 с.

Veklich M.F. 1982. The paleontological stages and stratotypes of soil formations of the upper Cenozoic. Kyiv, Naukova Dumka. 208 p. (in Russian).

Вернигорова Ю.В. Особенности распределения фораминифер и некоторые вопросы стратиграфии конкских отложений Северного Причерноморья. Київ, Збірник наукових праць ІГН НАН України. 2008. С. 212-219.

Vernigorova Yu.V. 2008. The distribution of foraminifers and some problems of stratigraphy the Konkian deposits of the Northern Black sea region. Кyiv, Proceedings of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukrain, pp. 212-219 (in Russian).

Вернигорова Ю.В. Караганский и конкский региоярусы Восточного Паратетиса: вопросы их объема и стратиграфической самостоятельности. Геол. журн. 2009. № 2. С. 34-47.

Vernigorova Yu.V. 2009. The Karaganian and Konkian regional stage of the Eastern Paratethys: questions of their stratigraphic volume and stratigraphic autonomy. Geological Journal of National Academy of Sciences of Ukraine, vol. 2. p. 34-47. (in Russian).

Вернигорова Ю.В. Распределение фораминифер и моллюсков в конкских отложениях Восточного Причерноморья. Київ. Матеріали XXXIV сес. Палеонт. т-ва НАН України. 2012. С. 97-98.

Vernigorova Yu.V. 2012. Distribution of foraminifera and molluscs in the Konkian deposits of the Eastern coast of Black Sea. Кyiv, Materials XXXIV session of the Paleontological Society of Sciences of Ukraine, pp. 97-98. (in Russian).

Вернигорова Ю.В. Критерии стратиграфического расчленения конкских отложений Восточного Паратетиса по моллюскам и фораминиферам. Геол. журн. 2015. vol. 4. С. 77-86.

Vernyhorova Yu.V. 2015. The criteria for stratigraphy of the Konkian deposits of the Eastern Paratethys based on molluscs and foraminifera. Geological Journal of National Academy of Sciences of Ukraine, vol. 4, pp. С. 77-86 (in Russian).

Вернигорова Ю.В., Анистратенко О.Ю. Региональные стратиграфические подразделения – горизонты – в региоярусной шкале неогена Южной Украины. Новітні проблеми геології. Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження В.П. Макридина. Харків. 2015. С. 87-88.

Vernyhorova Yu.V., Anistratenko O.Yu. 2015. Regional stratigraphic subdivisions – horizons – in the Regional Scale of the South Ukraine Neogene. Kharkov, Proceedings of the conference to the 100th anniversary of the birthday of V.P. Makrydyna. pp. 87-88 (in Russian).

Вернигорова Ю.В., Головина Л.А., Гончарова И.А. К характеристике конкских отложений Таманского полуострова. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. Київ.,

Goncharova I.A. 2006. Characteristic of the Konkian deposits of the Taman Peninsula. Кyiv, Proceedings of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukrain, pp. 231-242 (In Russian).

Вернигорова Ю.В., Князькова И.Л., Коваленко В.А. Разрез миоцена Северного борта Причерноморской впадины. Геол. журн. 2009. № 3. С. 41-50.

Vernigorova Yu.V., Knyazkova I.L., Kovalenko V.A. 2009. Miocene sequence of the northern slope of the Black Sea Basin. Geological Journal of National Academy of Sciences of Ukraine, vol.3, pp. 41-50 (in Russian).

Вернигорова Ю.В., Коваленко В.А., Особенности стратиграфии мэотических отложений Юга Украины по остракодам. Доп. НАН України. №6. 2015. C. 92-100.

Vernyhorova Yu.V., Kovalenko V.A. 2015. Stratification features of the Meotian deposits of the Southern Ukraine based on ostracodes. Dopovidi NAN Ukraine, vol.6, pp. 92-100 (in Russian).

Веселов А.А. О границе палеогена и неогена на юге Украины. Кишинев. Стратиграфия неогена Молдавии и юга Украины. 1969а. С. 33-55.

Veselov A.A. 1969a. About the Paleogene and the Neogene boundary in the South of Ukraine. Stratigraphy of the Neogene of Kishinev, Moldova and of southern Ukraine. 1969, pp. 33- 55 (in Russian).

Веселов А.А. Стратиграфия и проблемы границы олигоцена – нижнего миоцена Южной Украины. Днепропетровск, 1969б. 16 с.

Veselov A.A. 1969b. Stratigraphy and the problems of the Oligocene - the Lower Miocene boundary of the South of Ukraine. Dnepropetrovsk, 1969b. 16 p. (in Russian).

Веселов А.А. Стратиграфия и проблемы границы олигоцена – нижнего миоцена южной Украины. Bull. of the Hungarian Geol. Soc. 1971. vol. 101. 1971а, pp. 328-335.

Veselov A.A. 1969b. Stratigraphy and the problems of the Oligocene - Lower Miocene boundary of South of Ukraine. Bull. of the Hungarian Geol. Soc. 1971. vol. 101. 1971а, pp. 328-335 (in Russian).

Веселов А.А., Гилькман А.И. Цикличность осадконакопления в Причерноморском прогибе в майкопское время. Докл. АН СССР.1972. Т. 202, № 5. С. 1147-1150.

Veselov A.A., Gilkman A.I. 1972. The cyclicity of the sedimentation in the Black Sea basin in the Maikopian time. Reports of the USSR Academy of Sciences, vol. 202, no. 5, pp. 1147-1150 (in Russian).

Веселов А.А., Гилькман А.И. О караганско-конкском этапе развития Причерноморского прогиба. Изв. вузов. Сер. Геология и разведка. 1973. № 6. С. 42. Veselov A.A., Gilkman A.I. 1973. About the KonkianKaraganian stage of development of the Nothern Black Sea region. Proceedings of the universities. Series Geology and Exploration, vol. 6, pp. 42 (in Russian).

Веселов А.О., Григорович А.С. Нові дані про верхню межу палеогену в Причорноморській западині. Доп. АН УРСР. Сер. Б. Геологія, геофізика, хімія, біологія. 1971. № 7. С. 581-583.

Veselov A.A., Grigorovich A.S. 1971. New data about the Paleocene upper boundary in the Black Sea depression. Reports of the USSR. Serie B. Geology, geophysics, chemistry, biology, vol. 7, pp. 581-583 (in Ukraine).

Веселов А.А., Краева Е.Я., Щекина Н.А. К вопросу о границе палеогена и неогена в Причерноморской впадине. Докл. АН СССР. 1969. Т. 188, № 4. С. 881-884.

Veselov A.A., Kraeva E.Y., Shchekina N.A. 1969. On the issue of the Paleogene and the Neogene boundary in the Black Sea depression. Reports of the USSR Academy of Sciences, vol. 188, no. 4, pp. 881-884 (in Russian).

Веселов А.О., Насад А.Г., Насад Н.П. Нові дані про нижньоміоценові відклади півдня України. Доп. АН УРСР. 1966. № 2. С. 241-242.

Veselov A.A., Nasad A.G., Nasad N.P. 1966. New data about the lower Miocene deposits of the South of Ukraine. Reports of the USSR, vol. 2, pp. 241-242 (in Russian).

Виноградов Г.Г., Дідковський В.Я. Нові дані про вік та обсяг «балтської світи». Геол. журн. 1964. Т. 24, вип. 1. С. 77-82.

Vinogradov G.G., Didkovskiy V.Y. 1964. New data on the age and the stratigraphic volume of «Balta formation». Geological Journal, vol. 24, no. 1, pp. 77-82 (in Ukraine).

Бондар О.В. Остракоди верхнього міоцену та пліоцену Борисфенської затоки: їх палеоекологічне значення. Київ, Матеріали XXXIV сесії Палеонтологічного товариства НАН України. 2012. С. 112-113.

Bondar O.V. 2012. Ostracods of the Upper Miocene and Pliocene of Borysfensky Bay: their paleoecological significance. Kiyv, Materials XXXIV session of the Paleontological Society of Sciences of Ukraine. pp. 112-113 (in Ukraine).

Геология СССР. Том 8. Крым. Часть 1. Геологическое описание. Москва, Недра, 1969, 575 с.

Geology of the USSR. 1969. Volume 8. The Crimea. Part 1. Geological description. Moscow, Nedra, 575 p. (in Russian).

Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря) / Т.В. Астахова, С.В. Горак, Е.Я. Краева и др. Киев, Наук. думка, 1984, 184 с.

Geology of the UkrSSR shelf. The stratigraphy, 1984. / T.V. Astakhova, S.V. Gorak, E.Ya. Kraeva et al. Kiev, Naukova Dumka, 183 p. (in Russian).

Гожик П.Ф. Понтичні прісноводні молюски півдня України i Молдови. К., 2002. 95 с.

Hozhyk P.F. 2002. The Pontian freshwater molluscs in the South Ukraine and Moldova. Kiyv, 95 p. (in Ukraine).

Гожик П.Ф. Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы. Ч. 1: Надсемейство Unionidea. Киев, Ин-т геол. наук. 2006, 280 с.

Hozhyk P.F. 2006. Freshwater molluscs from the late Cenozoic of the south Eastern Europe. Part 1: superfamily Unionidea. Kyiv, Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, 280 p. (in Russian).

Гожик П.Ф., Куличенко В.Г., Савронь Э.Б. Неогеновые отложения Днепро-Бугского лимана. Геол. журн. 1982. №4. С. 120-126.

Gozhik P.F., Kulichenko V.G., Savron E.B. 1982. Neogene deposits of the Dnieper-Bug estuary. Geological Journal, vol. 4, pp. 120-126 (in Russian).

Гожик П.Ф., Присяжнюк В.А. Пресноводные и наземные моллюски миоцена Правобережной Украины. Киев, Наук. думка, 1978, 176 с.

Gozhik P.F., Prysyazhnyuk V.A. 1978. Freshwater and terrestrial molluscs of the Miocene of the Right Bank Ukraine. Kiev, Naukova Dumka, 176 p. (in Russian).

Головина Л.А., Вернигорова Ю.В., Белуженко Е.В. Новые данные по микропалеонтологии конкских отложений Западного Предкавказья. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. Київ, 2009. С. 311-321.

Golovina L.A., Vernigorova Yu.V., Beluzhenko E.V. 2009. New data about micropaleontology from the Konkskian deposits of Western Ciscaucasia. Кyiv, Proceedings of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukrain. pp. 311-321 (in Russian).

Горецкий В.А., Дидковский В.Я., Зосимович В.Ю. и др. Стратиграфическое расчленение неогеновых отложений платформенной Украины. Геол. журн. 1974. Т. 34, вып. 6. С. 31-40.

Goretsky V.A., Didkovskiy V.Y., Zosimovich V.Y. and others. 1974. Stratigraphy of the Neogene deposits of the Ukraine’s platform. Geological Journal, vol. 34, no. 6, pp. 31-40 (in Russian).

Григорович А.С. Вертикальне поширення перидиней у верхньоолігоценових та нижньоміоценових відкладах Причорноморської западини. Тектоніка і стратиграфія.1975. №7. С. 48-50.

Grigorovich A.S. 1975. Vertical distribution of perydynea in the upper Oligocene and the lower Miocene deposits of the Northern Black Sea region. Tectonics and stratigraphy, vol. 7, no. 48-50 (in Ukraine).

Дідковський В.Я. Про мікрофауну неогенових відкладів Одеського та суміжних районів. Геол. журн. 1952. Т.12, вип. 4. С. 55-61.

Didkovskiy V.J. 1952. About microfauna of the Neogene deposits of Odessa and adjacent areas. Geological Journal, vol.12, no. 4, pp. 55-61 (in Ukraine).

Дідковський В.Я. Про мікрофауну відкладів конкського горизонту УРСР. Доп. АН УРСР. 1959а. № 4. С. 412-416.

Didkovskiy V.Ya. 1959 About microfauna from the Konkian horizon deposits of USSR. Reports of Academy of Sciences of USSR, vol. 4, pp. 412-416 (in Ukrainian).

Дідковський В.Я. Про мікрофауну нижнього сармату Причорноморської западини в межах УРСР. Геол. журн. 1959б. Т. 19, вип. 3. С. 84-91.

Didkovskyi V.J. 1959. About microfauna of the lower Sarmatian of the Nothern Black Sea region within the Ukrainian SSR. Geological Journal, vol. 19, no. 3, pp. 84-91 (in Ukrainian).

Дідковський В.Я. Про мікрофауну меотичних відкладів України та про межу між метисом та понтом. Доп. АН УРСР. 1960. № 4. С. 494-499.

Didkovskyi V.J. 1960. About microfauna of the Maeotian deposits of Ukraine and the boundary between the Maeotian and the Pontian. Reports of the USSR, vol. 4, pp. 494-499 (in Ukrainian).

Дідковський В.Я. Про мікрофауну середнього сармату Причорноморської западини в межах УРСР. Геол. журн. 1962. Т. 22, вип. 1. С. 51-58.

Didkovskyi V.J. 1962. About microfauna of the middle Sarmatian of Northen Black Sea Region within the Ukrainian SSR. Geological Journal, vol. 22, no. 1, pp. 51- 58 (in Ukrainian).

Дидковский В.Я. Биостратиграфия неогеновых отложений юга Русской платформы по фауне фораминифер. Автореф. дис. д-ра геол.-минерал. наук. Киев, 1964, 40 с.

Didkovskiy V.Ya. 1964. Biostratigraphy of the Neogene deposits in the south of the Russian platform on the foraminiferal fauna. Dr. geol. and mineral. sci. diss., Kiev, 40 p. (in Russian).

Дидковский В.Я. О палеобиономии среднесарматского бассейна Украины. Геол. журн. 1986. Т. 46, № 6. С. 41-45.

Didkovskyi V.J. 1986. About paleobionomics of the middle Sarmatian basin of Ukraine. Geological Journal, vol. 46, no. 6, pp. 41-45 (in Russian).

Дидковский В.Я., Зелинская В.А., Зернецкий Б.Ф. и др. Биостратиграфическое обоснование границ в палеогене и неогене Украины. Киев, Наук. думка, 1979, 201 с.

Didkovskiy V.J., Zielinska V.A., Zernetsky B.F. et al. 1979. The biostratigraphic substantiation of boundaries in the Neogene and Paleogene Ukraine. Kiev, Naukova Dumka, 201 p. (in Russian).

Дидковский В.Я., Зернецкий Б.Ф., Зосимович В.Ю. и др. Некоторые вопросы палеогеографии и палеобиономии палеогеновых и неогеновых бассейнов территории Украины. Киев. Экология беспозвоночных третичных морей и океанов. 1971. С. 5-45.

Didkovskiy V.J., Zernetsky B.F., Zosimovich V.Y. and others. 1971. Some questions of paleogeography and paleobionomics of the Paleogene and the Neogene basins in Ukraine. Kyiv, Ecology of invertebrates of the Tertiary seas and oceans, pp. 5-45 (in Russian).

Дідковський В.Я., Куліченко В.Г., Молявко Г.І., Семененко В.М. Стратиграфічна схема неогену Українського щита. Геол. журн. 1970. Т. 30, вип. 6. С. 20-27.

Dіdkovsky V.J., Kulіchenko V.G., Molyavko G.І., Semenenko V.M. 1970. Stratigrafіchna scheme of the Neogene of the Ukrainian Shield. Geological Journal, vol. 30, no. 6, pp. 20- 27 (in Ukrainian).

Дідковський В.Я., Люльєва С.А., Люльєв Ю.Б. Мікрофауна і коколітофоріди глинистої товщі нижнього сармату південного сходу УРСР. Геол. журн. 1960. Т. 28, вип.6. С. 78-84.

Didkovskiy V.J., Lyulyeva S.A., Lyulyev Y.B. 1960. Microfauna and coccolithophores from clays strata of the lower Sarmatian of southeast of USSR. Geological Journal, vol 28, no. 6, pp. 78-84. (in Ukrainian).

Давиташвили Л.Ш. О конкском горизонте Грузии. Азерб. нефт. хоз-во. 1930, № 10. С. 55-57.

Davitashvili L.Sh. 1930. About the Konkian horizon of the Georgia. Azerbaijan Oil Industry, vol. 10, pp. 55-57 (in Russian).

Иванова Т.А. Фаунистические особенности мэотических отложений Северного Присивашья. Київ. Екосистеми геологічного минулого України. 1995. С. 61-62.

Ivanova T.A. 1995. Fauna features of the Maeotian deposits of North Sivash. Kyiv, Ecosystems of the geological past of Ukraine. pp. 61-62 (in Russian)

Иванова Т.А. Фораминиферы конкского региояруса Южной Украины: этапность развития. Київ, Матеріали ХХХIV сес. Палеонтол. т-ва НАН України. 2012. С. 95-97.

Ivanova T.A. 2012. Foraminifera from the Konkian regional stage of southern Ukraine: Stages of evolution, stratigraphic significance. Kyiv, Proceedings of the 34th session of the Paleontological Society of NAS of Ukraine, pp. 95-96 (in Russian).

Іванова Т.А., Бондар О.В. Про мікрофауну міоценових відкладів Переддобруджинського прогину. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Геологія. Географія. 2014. Вип. № 16. С. 81-98.

Ivanova T.A., Bondar O.V. 2014. About the Miocene microfauna of Pereddobrudzha depression. Visnyk of the Dnipropetrovsk University. A series of Geology. Geography, vol. no. 16, pp. 81-98 (in Ukrainian).

Ильина Л.Б. О конкском региоярусе (средний миоцен) Восточного Паратетиса. Стратиграфия. Геол. корреляция. 2000. Т. 8, № 4. С. 59-64. Ilina L.B., 2000. About the Konkian regional stage (Middle Miocene) of the Eastern Paratethys. Stratigraphy. Geological Correlation, vol. 8, no. 4, pp. 59-64 (in Russian).

Карлов Н.Н. О бронированном структурном рельефе плиоценовой пустыни в Причерноморской впадине. Докл. АН СССР. Сер. Геология. 1961. Т. 139, № 6. С. 1428-1431.

Karlov N.N. 1961. About the Pliocene structural armored relief of the desert in the Black Sea Depression. Reports of the USSR Academy of Sciences. Series Geology, vol. 139, no. 6, pp. 1428-1431 (in Russian).

Коваленко В.А. Миоценовые остракоды Восточного Приазовья. Доп. НАН України. 2012. № 11. С. 111-119.

Kovalenko V.A. 2012. Miocene ostracods of the Eastern Azov. Reports of the NAS of Ukraine, vol 11, pp. 111-119 (in Russian).

Коваленко В.А. Остракоды из конкских отложений Восточного Паратетиса. Там же. 2013а. № 8. С. 105-112.

Kovalenko V.A. 2013a. Ostracods from the Konkian deposits of the Eastern Paratethys. Ibid, vol 8, pp. 105-112 (in Russian).

Коваленко В.А. Характерні комплекси остракод пізнього міоцену Південної України. Палеонтол. зб. 2013б. № 45. С. 54-65.

Kovalenko V.A. 2013b. Typical complexes of the late Miocene ostracods of the Southern Ukraine. Paleontological collection, vol. 45, pp. 54-65 (in Russian).

Коваленко В.А., Вернигорова Ю.В. Особенности стратификации понтических отложений юга Украины по остракодам. Доп. НАН України. 2014. – № 11. – С. 95-102.

Kovalenko V.A., Vernyhorova Yu.V. 2014. Stratification features of the Pontian deposits in the Southern Ukraine by means of ostracods. Reports of the NAS of Ukraine, vol. 11, pp. 95-102 (in Russian).

Коваленко В.А., Присяжнюк В.А. Расчленение понтических отложений с. Виноградовка (Северное Причерноморье) по остракодам. Київ, Проблеми стратиграфії фа- нерозою України. 2004. С. 183-187.

Kovalenko V.A., Prysyazhnyuk V.A. 2004. Detailed subdivision of the Pontian deposits of Vinogradovka village (the Northern Black Sea region) based on ostracods. Kiyv, Problems of stratigrafії of Phanerozoic of Ukraine. pp. 183-187 (in Russian).

Коненкова И.Д. Стратиграфическое расчленение кайнозойских отложений Восточного Приазовья по фораминиферам. Днепропетровск, Стратиграфия Северного Причерноморья и Крыма. 1984. С. 21-30.

Konenkova I.D. 1984. Stratigraphy of the Cenozoic deposits of the Eastern Azov based on foraminifera. Dnepropetrovsk, Stratigraphy of the Northern Black sea region and the Crimea. pp. 21-30 (in Russian).

Коненкова И.Д. Зональное расчленение миоценовых отложений Восточного Причерноморья (южный склон Украинского щита). Там же. 1987. С. 41-50.

Konenkova I.D. 1987. Zonal sequence of the Miocene deposits of the Eastern Black Sea region (the Southern slope of the Ukrainian Shield). Ibid, pp. 41-50 (in Russian).

Коненкова И.Д. О некоторых видах фораминифер из чокракских и караганских отложений Восточного Причерноморья (южный склон Украинского щита). Палеонтол. сб. 1989. № 26. С. 11-18.

Konenkova I.D. 1989. Some types of foraminifera from the Chokrakian and the Karaganian deposits of the Eastern Black Sea region (the southern slope of the Ukrainian Shield). Paleontological collection, vol. 26, pp. 11-18 (in Russian).

Коненкова И.Д. Изменение биономических условий и фораминиферы конкского бассейна Украины. Київ, Екосистеми геологічного минулого України. 1995. С. 57-58.

Konenkova I.D. 1995. Change of bionomic conditions and foraminifera of the Konkian basin of the Ukraine. Kiyv, Ecosystems of the geological past of Ukraine. pp. 57-58 (in Russian).

Коненкова И.Д., Чернов М.К., Потапчук И.С., Назаренко А.М. Об олигоцен-миоценовых отложениях Восточного Приазовья (коса Кривая). Днепропетровск, Стратиграфия Северного Причерноморья и Крыма. 1980. С. 38-41.

Konenkova I.D., Chernov M.K., Potapchuk I.S., Nazarenko A.M. 1980. About the Oligocene-Miocene deposits of the Eastern Azov (Krivaya bar). Dnepropetrovsk, Stratigraphy of the Northern Black sea region and the Crimea, pp. 38-41 (in Russian).

Кораллова В.В. Спорово-пилкові комплекси верхнього та середнього міоцену північної частини Причорноморської западини. Укр. ботан. журн. 1962. Т. 19, № 4. С. 55-62.

Korallova V.V. 1962. Spore-pollen complexes of the upper and middle Miocene the Northern part of the Black Sea region. Ukrainian botanical journal, vol. 19, no. 4, pp. 55-62 (in Ukrainian).

Кораллова В.В. Климат сарматского века на Украине (по палинологическим данным). Геол. журн. 1989. № 1. С. 69-74.

Corallova V.V. 1989. Climateof the Sarmatian century in Ukraine (according to palynological data). Geological Journal, vol. 1, pp. 69-74 (in Russian).

Коюмджиева Е.И., Парамонова Н.П., Белокрыс Л.С., Мусхелишвили Л.В. Зональное расчленение сарматского яруса по двустворчатым моллюскам. Geologia Balcanica. 1988. T. 18, № 4. C. 3-14.

Koyumdzhieva E.I., Paramonova, N.P., Belokrys L.S., Muskhelishvili L.V. 1988. Zonal division of the Sarmatian of bivalves. Geologia Balcanica, vol. 18, no. 4, pp. 3-14 (in Russian).

Крашенинников В.А. Фораминиферы. Атлас среднемиоценовой фауны Северного Кавказа и Крыма. Москва, Тр. ВНИИГаза. 1959. С. 15-109.

Krasheninnikov V.A. 1959. Foraminifera. Atlas of the middle Miocene fauna of the North Caucasus and the Crimea. Moscow, Proceedings of VNIIGAZ. pp. 15-109 (in Russian).

Кроль Е., Сливинская Г.В., Третяк А.Н., Присяжнюк В.А. Магнитостратиграфия позднемиоценовых морских и континентальных отложений юга Украины на примере разреза Березнеговатое (территория Восточного Паратетиса). Геофиз. журн. 2002. Т. 24. № 2. С. 41-50.

Krol E., Slivinskaya G.V., Tretyak A.N., Prysyazhnyuk V.A. 2002. Magnetostratigraphy of the late Miocene marine and continental deposits of the South of Ukraine, for example cut Bereznegovatoe (Eastern Paratethys area). Geophysical Journal, vol. 24. no. 2, pp. 41-50(in Russian).

Куличенко В.Г. Мэотические образования юга Украины. Геол. журн. 1978. Т. 38, № 6. С. 118-123.

Kulichenko V.G. 1978. The Maeotian formation of the South of Ukraine. Geological Journal, vol. 38, no. 6, pp. 118-123 (in Russian).

Куличенко В.Г. Стратификация миоценовых отложений юга УССР (по моллюскам). Там же. 1981. Т. 41, № 5. С. 71-81.

Kulichenko V.G. 1981. Stratification of the Miocene deposits of the South of Ukrainian SSR (based on molluscs ). Ibid, vol. 41, no. 5, pp. 71-81 (in Russian).

Куличенко В.Г., Довгань Р.Н. Новые данные о конкских отложениях южного склона Приазовского массива. Там же. 1974. Т. 34, вып. 2. С. 50-57.

Kulichenko V.G., Dovgan R.N. 1974. New data of the Konkian deposits of the Southern slope of Pryazovye array. Ibid, vol. 34, no. 2, pp. 50-57 (in Russian).

Куліченко В.Г., Люльєва С.А., Люльєв Ю.Б. Безхребетні та нанопланктон з конкських відкладів південного схилу Приазовського масиву. Там же. 1976. Т.36, вип. 2. С. 84-95.

Kulichenko V.G., Lyulyeva S.A., Lyulyev Y.B. 1976. Invertebrates and calcareous nanoplanktona from the Konkian deposits of the southern slope of the Azov massif. Ibid, vol.36, no. 2, pp. 84-95 (in Ukrainian).

Куличенко В.Г., Савронь Э.Б. О стратотипе конкского горизонта среднего миоцена. Там же. 1979. Т. 39, № 3. С. 27-35.

Kulichenko V.G., Savron E.B. 1979. About stratotype of the Konkian horizon of the middle Miocene. Ibid, vol. 39, no. 3, pp. 27-35 (in Russian).

Куличенко В.Г., Савронь Э.Б. О стратификации херсонского подъяруса сармата. Там же. 1980. Т. 40, № 5. С. 88-93.

Kulichenko V.G., Savron E.B. 1980. About the stratiphication of the Khersonian substage of the Sarmatian. Ibid, vol. 40, no. 5, pp. 8-93 (in Russian).

Лепикаш И.А. К геологии Никопольского марганцевого района. Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Нов.Сер. Отд. геол. 1937. Т. 15 (45), вып. 1. С.28-61.

Lepikash I.A. 1937. Geology of the Nikopol manganese area. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. New Series. Department of Geology, vol. 15 (45), no. 1, pp.28-61 (in Russian).

Ливеровская Е.В. Фауна конкского горизонта горы Дубровой (Северный Кавказ). Тр. нефт. геол.-развед. ин-та. Сер. А. 1935. Вып. 34, 35 с.

Liverovskaya E.V. 1935. Fauna of the Konkian horizon of Dubrovaya mountain (the North Caucasus), Proceedings of petroleum geological prospecting institute. Ser. A, vol. 34, 35 p. (in Russian).

Ливеровская Е.В. Третичные отложения Мангышлака. Москва, Гостоптехиздат, 1960. 142 с.

Liverovskaya E.V. 1960. Tertiary deposits of Mangyshlak. Moskow, Gostoptehizdat, 142 p. (in Russian).

Люльев Ю.Б. Остракоды томаковских слоев Никопольского марганцевого бассейна. Палеонтол. сб. 1966а. № 3, вып. 2. С. 103-109.

Lyulev Y.B. 1966a. Ostrakodes of the Tomakovka beds of the Nikopol manganese basin. Paleontological collection, vol. 3, no. 2, pp. 103-109 (in Russian).

Люльєв Ю.Б. Стратиграфічне та палеогеографічне значення остракод чокракських відкладів Причорноморської западини. Геол. журн. 1966б. Т. 26, вип. 2. С. 112-117.

Lyulev Y.B. 1966b. Stratigraphic and palaeogeographic significance of ostracods from the Chokrakian deposits of the Black Sea basin. Geological Journal, vol. 26, no. 2, pp. 112-117 (in Ukrainian).

Люльев Ю.Б. Остракоды и стратиграфия миоценовых отложений Южной Украины. Автореф. дис. … канд. геол.- минерал. наук. Киев, 1967. 20 с.

Lyulev Y.B. 1967. Ostracodes and stratigraphy of the Miocene of the South of Ukraine. Dissertation of cand. geol.-mineral. Sciences. Kyiv, 1967, 20 p. (in Russian).

Люльєв Ю.Б. Конкські остракоди Причорноморської западини. Вісник КДУ. Сер. Геол. 1969. № 11. С. 23-28.

Lyulyev Y.B. 1969. The Konkian ostracodes of the Black Sea basin. Bulletin of Kiev State University. Geology series, vol. 11, pp. 23-28 (in Ukrainian).

Люльева С. А. Известковый наннопланктон сарматских отложений Украины. Київ, Зб. наук. праць ІГН НАН України. 2009. С. 322-329.

Lyuleva S.A. 2009. The calcareous nannoplankton the Sarmatian deposits in Ukraine. Kiyv, Proceedings of Institute of Geological Sciences of Ukraine. pp. 322-329 (in Russian).

Люльєва С.А., Сатановська З.М. Нове біостратиграфічне дослідження чокракських відкладів півдня України. Доп. АН України. Сер. Геологія. 1991. № 11. С. 77-80.

Lyulyeva S.A., Satanovskaya Z.M. 1991. New biostratigraphy research of the Chokrakian deposits of the South of Ukraine. Reports of the Academy of Sciences of Ukraine. Series Geology, vol. 11, pp. 77-80 (in Ukrainian).

Мацуй В.М., Губанов И.Г., Моськина О.Д. Своеобразные конкреции позднего плиоцена Причерноморья. Докл. АН УССР. Сер. Б. Геол., хим. и биол. науки. 1982. № 12. С. 22-26.

Matsui V.M., Gubanov I.G., Moskina O.D. 1982. The peculiar concretions of the late Pliocene of the Black Sea region. Reports of the Academy of Sciences of the USSR. Serie B. Geology, chemistry and biological sciences, vol. 12, pp. 22-26 (in Russian).

Мацуй В.М., Моськина О.Д. Стратиграфия пограничных слоев неогена и плейстоцена Северного Приазовья. Киев, 1985, 36 с.

Matsui V.M., Moskina O.D. 1985. The stratigraphy of the boundary beds of the Neogene and the Pleistocene of the Northern Azov. Kyiv, 36 p. (in Russian).

Мерклин Р.Л. Этапы развития конкского бассейна в миоцене юга СССР. Бюл. Моск.

о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1953. Т. 28, Вып. 3. С. 89-91.

Merklin R.L. 1953. Development stages of the Konkian basin in the Miocene of the South of USSR. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. New Series. Department of Geology, vol. 3, no. 28, pp. 89-91 (in Russian).

Молявко Г.І. Стратиграфічний нарис верхньотретинних відкладів півдня УРСР за фауною молюсків. Геол. журн. 1953. Т. 13, вип. 6. С.47-57.

Molyavko G.I. 1953. Stratigraphic essay of the upper Tertiary deposits of the South USRSR based on molluscs fauna. Geological Journal, vol. 13, no. 6, pp.47-57 (in Ukrainian).

Молявко Г.І. Неоген півдня України. Київ, АН УРСР, 1960. 208 с.

Molyavko G.I. 1960. Neogene of south from Ukraine, Kyiv, AN URSR, 208 p. (in Ukrainian).

Молявко Г.І., Селін Ю.І. Нові дані про верхньотретинні відклади Приазов’я. Геол. журн. 1957. Т. 17, вип. 3. С. 90-91.

Molyavko G.I., Celin Y.I. 1957. New data about the late Tertiary deposits of Priazovye. Geological Journal, vol. 17, no. 3, pp. 90-91 (in Ukrainian).

Молявко Г.І., Підоплічко І.Г. До палеогеографії Причорноморських степів півдня УРСР у неогені і антропогені. Там само. 1955. Т. 15, вип. 1. С. 9-25.

Molyavko G.I., Pidoplichko I.G. 1955. Paleogeography of the steppes of the Nothern Black sea region in the South of USSR in the Neogene and the Anthropogen. Ibid, vol. 15, no. 1, pp. 9-25 (in Ukrainian).

Моськина О.Д., Мацуй В.М. Грызуны (Rodentia, Microtidae) из верхнеплиоценовых континентальных и верхнечетвертичных отложений Северного Приазовья. Четвертичный период. 1976. Вып. 16. С. 86-90.

Moskina O.D., Matsui V.M. 1976. Rodents (Rodentia, Microtidae) from the upper Pliocene and upper Quaternary continental deposits of the Northern Azov. Quaternary period, vol. 16, pp. 86-90 (in Russian).

Насад А.Г. Про вік маячкінської світи. Геол. журн. 1968. Т. 38, вип. 1. С. 95-97.

Nasad A.G. 1969. About the age of the Mayachka formation. Geological Journal, vol. 38, no. 1, pp. 95-97 (in Russian).

Насад А.Г., Люльєв Ю.Б. Деякі дані про поширення морських кімерійських відкладів на правому березі Дніпра. Вісник КДУ. Сер. Геол. 1969. № 11. С. 9-12.

Nasad A.G., Lyulyev Y.B. 1969. Some data about distribution of the Cimmerian marine deposits on the Dnieper right bank. Bulletin of Kiev State University. Geology series, vol. 11, pp. 9-12 (in Ukrainian).

Неогеновая система . Стратиграфия СССР. Москва, Недра, 1986. Полутом 1, 420 с.; Полутом 2, 443 с.

Neogene System. In: Stratigraphy of the USSR. Moscow. Nedra. Semivolume 1, 420 p .; Semivolume 2, 443 p. (in Russian).

Носовский М.Ф. Нижний и средний миоцен Никопольского района. Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. Днепропетровск, 1952, 13 с.

Nosovskiy M.F. 1952. The lower and the middle Miocene of the Nikopol district. Dissertation of Cand. geol.-mineral. Sciences. Dnepropetrovsk, 13 p. (in Russian).

Носовский М.Ф. Об «онкофоровом» морском бассейне на юге Украины. Докл. АН СССР. 1953а. Т. 368, № 6. С. 798-800.

Nosovskiy M.F. 1953a. About the «onkophora» sea basin on the South of Ukraine. Reports of the USSR Academy of Sciences, vol. 368, no. 6, pp. 798-800 (in Russian).

Носовский М.Ф. О конкском горизонте Приднепровья. Докл. АН СССР. Нов. сер. 1953б. Т. 90, № 5. С. 865-866.

Nosovskiy M.F. 1953b. About the Konkian horizon of the Pridneprovia. Reports of the USSR Academy of Sciences. New series, vol. 90, no. 5, pp. 865-866 (in Russian).

Носовский М.Ф. К вопросу о наличии чокракских отложений в северо-восточной части Причерноморской впадины. Науч. зап. НИИ геологии ДГУ. 1957а. Т. 58. С. 71-78.

Nosovskiy M.F. 1957a. On the question about the presence of the Chokrakian deposits in the North-eastern part of the Black Sea basin. Scientific Notes of the Research Institute of Geology of the Dnepropetrovsk State University, vol. 58, pp. 71-78 (in Russian).

Носовский М.Ф. Об условиях образования и возрасте онкофоровых и томаковских слоев Южной Украины. Науч. записки НИИ геологии ДГУ. 1957б. Т.58. С.97-105.

Nosovskiy M.F. 1957b. On conditions for occurrence and age of the Onkophora and Tomakovka beds of the South of Ukraine. Ibid, vol. 58, pp. 97-105 (in Russian).

Носовский М.Ф. Средиземноморские отложения бассейна р. Базавлук (Южная Украина). Изв. вузов. Сер. Геология и разведка. 1958. № 10. С. 83-87.

Nosovskiy M.F. 1958. Mediterranean deposits of Bazavluk river (South Ukraine). Proceedings of the universities. Series: Geology and Exploration, vol. 10, pp. 83-87 (in Russian).

Носовский М.Ф. Караганские отложения Южной Украины. Науч. зап. Днепропетр. гос. ун-та. Т.59. 1960а. С. 153-162.

Nosovskiy M.F. 1960a. The Karaganian deposits of the Southern Ukraine. Scientific Notes of the Dnepropetrovsk State University, vol.59, pp. 153-162 (in Russian).

Носовский М.Ф. Стратиграфия мезо-кайнозойских отложений Белозерского железорудного месторождения (УССР). Там же. 1960б. С. 73-90.

Nosovskiy M.F. 1960. Stratigraphy of Mesozoic-Cenozoic deposits from Belozersky iron ore deposit (Ukraine), Ibid, vol. 59, pp. 73-90 (in Russian).

Носовский М.Ф. Палеогеновые отложения Северного Причерноморья (Южная Украина). Геология и рудоносность юга Украины. Днепропетровск, 1970. Вып. 3. С. 3-41.

Nosovskiy M.F. 1970. The Paleogene deposits of the Northern Black Sea (the South of Ukraine). Geology and ore content of the South of Ukraine. Dnepropetrovsk, vol. 3, pp. 3-41. (in Russian).

Носовский М.Ф. Стратиграфия палеогена, нижнего и среднего миоцена Северного Причерноморья. Автореф. дис. д-ра геол.-минерал. наук. Киев, 1973, 36 с.

Nosovskiy M.F. 1973. The stratigraphy of the Paleogene, the lower and the middle Miocene of the Northern Black sea region. Thesis of Dr. geol.-mineral. Sciences. Kyiv, 36 p. (in Russian).

Носовский М.Ф. Биостратиграфия среднемиоценовых отложений северной части Эвксинского бассейна. Днепропетровск. Геология и рудоносность юга Украины. 1974. Вып. 4. С. 3-18.

Nosovskiy M.F. 1974. Biostratigraphy of the middle Miocene deposits the northern part of Evksinsky basin. Dnepropetrovsk, Geology and ore content of the South of Ukraine. vol. 4, pp. 3-18 (in Russian).

Носовский М.Ф. Описание опорных скважин Борисфенского залива (Южная Украина). Киев, 1977, 12 с. Nosovskiy M.F. 1977. Description of the stratigraphic well of Borysthenian Bay (South Ukraine). Kyiv, 12 p.

Носовский М.Ф. Геологические и биотические события олигоцена, раннего и среднего миоцена в Северном Причерноморье. Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. 1998а. Т. 73, вып. 3. С. 44-50.

Nosovskiy M.F. 1998a. The geologic and biotic events of the Oligocene, the early and the middle Miocene in the Northern Black sea region. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Department of Geology, vol. 73, no. 3, pp. 44-50 (in Russian).

Носовский М.Ф. Граница олигоцена и миоцена в опорном разрезе Причерноморской впадины (Южная Украина). Стратиграфия. Геол. корреляция. 1998б. Т. 6, № 1. С. 102-106.

Nosovskiy M.F. 1998b. The Oligocene and the Miocene boundary in the key section of the Black Sea basin (southern Ukraine). Stratigraphy. Geological Correlation, vol. 6, no. 1, pp. 102-106 (in Russian).

Носовский М.Ф. Новый корреляционный стратиграфический уровень в нижнем миоцене Паратетиса. Доп. НАН України. Математика. Природознавство. Техн. науки. 1999. № 3. С. 128-130.

Nosovskiy M.F. 1999. The new
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121510


Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.